Algemene voorwaarden

BuurtVereniging Hulst – Skandia

Artikel 1: Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

1.1 Administrator:

Onder “Administrator” wordt verstaan de beheerder van een Community, die wordt benoemd door een Klant en die verantwoordelijk is voor de inrichting van de Community, de acceptatie van Deelnemers die zich aanmelden voor de Community alsmede de in de Community geplaatste Content.

1.2 Community:

Onder “Community” wordt verstaan een website met een open en een afschermde inhoud onder verantwoordelijkheid van een Administrator, waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van diverse door BuurtVereniging Hulst – Skandia beschikbaar gestelde Diensten.

1.3 Consument:

Onder “Consument” wordt verstaan de Klant die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Content:

Onder “Content” wordt verstaan vormgeving, onderscheidingstekens, teksten, artwork, graphics, beelden, geluiden, video’s, bestanden, gegevensverzamelingen en andere materialen, gegevens, concepten of informatie.

1.5 Deelnemer:

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor een Community, en na acceptatie door de Administrator gebruikt maakt van de Diensten binnen de Community.

1.6 Diensten:

Onder “Diensten” wordt verstaan de door BuurtVereniging Hulst – Skandia te verlenen diensten, waaronder maar niet beperkt tot de ter beschikkingstelling van BuurtVereniging Hulst – Skandia, de Communities en de Software.

1.7 Klant:

Onder “Klant” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met BuurtVereniging Hulst – Skandia.

1.8 Overeenkomst:

Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de tussen BuurtVereniging Hulst – Skandia en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot door BuurtVereniging Hulst – Skandia aan de Klant te leveren Diensten.

1.9 BuurtVereniging Hulst – Skandia:

Onder “BuurtVereniging Hulst – Skandia” wordt verstaan BuurtVereniging Hulst – Skandia, gevestigd te Nieuwenpolder 26, 5662VJ Geldrop, KvK nummer: 17160919, Email: contact@bvhgeldrop.nl.

1.10 BuurtVereniging Hulst – Skandia:

Onder “BuurtVereniging Hulst – Skandia” wordt verstaan de website www.bvhsgeldorp.nl en www.hooipop.nl, een initiatief van BuurtVereniging Hulst – Skandia.

1.11 Prijzen:

De voor de Diensten aan BuurtVereniging Hulst – Skandia verschuldigde vergoedingen.

1.12 SLA:

Een op verzoek van de Klant door BuurtVereniging Hulst – Skandia met de Klant afgesloten service level agreement, waarin nader is vastgelegd onder welke voorwaarden BuurtVereniging Hulst – Skandia de Diensten aan de Klant levert.

1.13 Software:

Door BuurtVereniging Hulst – Skandia via BuurtVereniging Hulst – Skandia aangeboden computerprogrammatuur.

1.14 Systemen:

Onder “Systemen” wordt verstaan de systemen die BuurtVereniging Hulst – Skandia voor de uitvoering van de Diensten gebruikt, in het bijzonder hardware en software.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen BuurtVereniging Hulst – Skandia en haar Klanten.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden BuurtVereniging Hulst – Skandia slechts indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene of de aanvullende voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

2.4 BuurtVereniging Hulst – Skandia behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of Diensten met een termijn van dertig (30) dagen te wijzigen. De Consument heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien hij niet akkoord is met de gewijzigde inhoud.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

De aanbiedingen op BuurtVereniging Hulst – Skandia zijn vrijblijvend en moeten worden gezien als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant zich op BuurtVereniging Hulst – Skandia heeft geregistreerd en deze registratie door BuurtVereniging Hulst – Skandia is bevestigd. BuurtVereniging Hulst – Skandia zal deze bevestiging zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Klant versturen.

Artikel 4: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel De Klant als BuurtVereniging Hulst – Skandia kunnen een voor onbepaalde tijd gesloten Overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand. Is de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Artikel 5: Prijzen en betaling

5.1 Waar Diensten tegen betaling worden geleverd, zijn de Prijzen en betalingsvoorwaarden voor de Diensten vastgelegd in de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle Prijzen inclusief btw en er wordt geen btw bon verstrekt.

5.2 De Klant dient de door hem verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te voldoen. BuurtVereniging Hulst – Skandia zal pas met de uitvoering van de Diensten beginnen, zodra zij de daarvoor verschuldigde betaling heeft ontvangen.

Artikel 6: Algemene verplichtingen van BuurtVereniging Hulst – Skandia

6.1 BuurtVereniging Hulst – Skandia zal de Diensten op een professele en vakkundige wijze uitvoeren. Indien de Klant dat wenst, kunnen daarover nadere afspraken worden gemaakt in een SLA. Omdat BuurtVereniging Hulst – Skandia bij de uitvoering van de Diensten afhankelijk is van door derden ter beschikking gestelde voorzieningen (zoals servers, telecommunicatieapparatuur- en netwerken), kan BuurtVereniging Hulst – Skandia niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of storingsvrij geleverd kunnen worden. Tenzij anders is overeengekomen, is de Klant zelf verantwoordelijk is voor het maken van eventuele back-ups van zijn data en voor de beveiliging van deze data.

6.2 BuurtVereniging Hulst – Skandia zal zich inspannen om werkzaamheden aan haar Systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door BuurtVereniging Hulst – Skandia te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Diensten of voor het beschermen van haar Systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, heeft BuurtVereniging Hulst – Skandia echter het recht om haar Systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik hiervan te beperken.

6.3 BuurtVereniging Hulst – Skandia kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. BuurtVereniging Hulst – Skandia zal inzicht bieden in de gebruikte hoeveelheden.

6.4 BuurtVereniging Hulst – Skandia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 7: Verplichtingen Klant

7.1 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan BuurtVereniging Hulst – Skandia verstrekte gegevens, zoals zijn e-mailadres en adresgegevens van Klant, Administrator en Deelnemers. Hij zal iedere wijziging in deze gegevens zo snel mogelijk aan BuurtVereniging Hulst – Skandia doorgeven.

7.2 De Klant zal de door BuurtVereniging Hulst – Skandia aan hem toegewezen of door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. De Klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle handelingen die met behulp van deze gebruikersnamen en wachtwoorden worden verricht. De Klant zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met BuurtVereniging Hulst – Skandia ingeval van verlies of diefstal van de genoemde gegevens.

7.3 De Klant verplicht zich actief mee te werken met BuurtVereniging Hulst – Skandia. In het bijzonder zal de Klant BuurtVereniging Hulst – Skandia binnen de vereiste termijnen alle documenten, inlichtingen en gegevens verschaffen die nodig zijn voor de verrichting van de Diensten.

7.4 BuurtVereniging Hulst – Skandia kan de Klant in voorkomende gevallen vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De Klant is verplicht dit document zo snel mogelijk te verstrekken.

7.5 De Klant vrijwaart BuurtVereniging Hulst – Skandia en zal haar schadeloosstellen, inclusief voor redelijke proceskosten, ten aanzien van aanspraken van Deelnemers en andere derden, de medewerkers van BuurtVereniging Hulst – Skandia daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade hebben geleden die het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant (met inbegrip van enige claim voortkomend uit een mogelijke inbreuk van enig recht van intellectuele eigendom).

Artikel 8: Bijzondere bepalingen voor deelname aan een Community

8.1 De Klant stelt een Administrator aan bij wie Deelnemers zich kunnen registeren voor een Community. Registratie vindt plaats door het aanmeldproces te doorlopen zoals omschreven staat op de Community-website. De Administrator heeft het recht Deelnemers te accepteren of te weigeren.

8.2 BuurtVereniging Hulst – Skandia is te allen tijde en naar eigen welbevinden bevoegd om Deelnemers die zich voor een Community hebben aangemeld te accepteren of te weigeren indien dit in strijd is met de doelstellingen van BuurtVereniging Hulst – Skandia, ongeacht hetgeen bepaald is in artikel 8.1. In dit geval neemt BuurtVereniging Hulst – Skandia contact op met de Administrator.

8.3 Deelnemers kunnen zich op ieder moment voor een Community afmelden door het afmeldproces te doorlopen zoals omschreven staat op de Community-website. De Administrator zal er zorg voor dragen dat de Deelnemer uit de Community verwijderd wordt en zal de gegevens van de Deelnemer eveneens verwijderen.

8.4 Het is Klant, Administrators en Deelnemers verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op hen of BuurtVereniging Hulst – Skandia van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

8.5 Het is Klant, Administrators en Deelnemers in het bijzonder niet toegestaan en expliciet verboden om met gebruikmaking van de Diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

• onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

• (kinder)pornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

• hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

• ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

8.6 Klant, Administrators en Deelnemers onthouden zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van BuurtVereniging Hulst – Skandia of overige klanten. Het is Klant, Administrators en Deelnemers verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van BuurtVereniging Hulst – Skandia, op te starten waarvan Klant, Administrators en Deelnemers weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zulks BuurtVereniging Hulst – Skandia, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

8.7 Administrators zijn volledig verantwoordelijk voor de handelingen van de Deelnemers in zijn Community. Administrators zijn ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de Community. Daarom zal de betreffende Administrator BuurtVereniging Hulst – Skandia volledig vrijwaren van en schadeloosstellen voor iedere claim van een derde die voorvloeit uit (i) de handelingen van de Administrator en/of zijn Deelnemers, alsmede (ii) de inhoud van de betreffende Community.

8.8 Indien naar het oordeel van BuurtVereniging Hulst – Skandia hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functiBuurtVereniging Hulst – Skandiaren van de Systemen van BuurtVereniging Hulst – Skandia of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is BuurtVereniging Hulst – Skandia gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. BuurtVereniging Hulst – Skandia is gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan, doorbelasten aan Klant.

8.9 Indien BuurtVereniging Hulst – Skandia na een klacht of na eigen bevinding van oordeel is dat sprake is van een overtreding van deze voorwaarden, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren, echter zonder deze informatie definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval BuurtVereniging Hulst – Skandia een backup zal maken). BuurtVereniging Hulst – Skandia zal zich inspannen om daarbij geen overige informatie te raken. BuurtVereniging Hulst – Skandia zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

8.10 Indien zich een of meerdere strafbare feiten op BuurtVereniging Hulst – Skandia voordoen, kan BuurtVereniging Hulst – Skandia aangifte doen van deze geconstateerde strafbare feiten.

8.11 Hoewel BuurtVereniging Hulst – Skandia ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is BuurtVereniging Hulst – Skandia nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten, waaronder (maar niet gelimiteerd tot) de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot BuurtVereniging Hulst – Skandia, de Software en de door BuurtVereniging Hulst – Skandia openbaar gemaakte Content, berusten bij BuurtVereniging Hulst – Skandia of bij haar leveranciers.

9.2 Tenzij de Klant een Reseller is, zal de Klant noch zelf, noch via een moedermaatschappij, dochteronderneming, gelieerde onderneming, tussenpersoon of andere derde de Diensten, Software en Content of enig deel daarvan verkopen, in lease geven, in licentie geven, in sublicentie geven, bezwaren of anderszins aan een derde over te dragen of ter beschikking stellen. Voor Resellers gelden de beperkingen die zijn beschreven in artikel 9.

9.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door de Klant via zijn Community openbaar gemaakte Content berusten bij Klant, zijn leveranciers of zijn Deelnemers aan de Community.

Artikel 10: Privacy

10.1 BuurtVereniging Hulst – Skandia verzamelt niet meer persoonsgegevens van de Klant, Administrator en de Deelnemers (hierna: “persoonsgegevens”) dan nodig is voor een goede dienstverlening. In een dergelijk geval zal BuurtVereniging Hulst – Skandia optreden als “verantwoordelijke” zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van BuurtVereniging Hulst – Skandia en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

10.2. Indien er binnen een Community persoonsgegevens van Klant worden verzameld en opgeslagen, zal de Klant hierbij optreden als “verantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de AVG. BuurtVereniging Hulst – Skandia zal in dit artikel 11.2 vermelde geval slechts optreden als “bewerker” zoals bedoeld in de Wbp en zal zich houden aan alle op haar rustende verplichtingen. In de gevallen waarin de Klant optreedt als “verantwoordelijke”, zal hij alle maatregelen nemen die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en eventuele andere toepasselijke regels op het gebied van privacy.

10.3 De door BuurtVereniging Hulst – Skandia verzamelde persoonsgegevens kunnen door BuurtVereniging Hulst – Skandia worden gebruikt om contact met de Klant op te nemen over de door de Klant afgenomen Diensten en voor markt- of tevredenheidonderzoeken. Daarnaast heeft BuurtVereniging Hulst – Skandia het recht de betreffende gegevens – geanonimiseerd – voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor het uitvoeren van vergelijkingsonderzoeken, het verder ontwikkelen van de Dienst en het verrijken van de daaraan ten grondslag liggende concepten. Dit laatste recht blijft na beëindiging van de Overeenkomst in stand.

10.4 Tenzij de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst of op een later tijdstip daar verzet tegen heeft aangetekend, kan BuurtVereniging Hulst – Skandia de persoonsgegevens van de Klant ook gebruiken om hem te informeren over andere producten en diensten van BuurtVereniging Hulst – Skandia.

10.5 BuurtVereniging Hulst – Skandia kan in de volgende gevallen de persoonsgegevens of verkeersgegevens van de Klant aan derden verstrekken:

a. Ter incasso van openstaande vorderingen van Klant;

b. Ten behoeve van het onderzoek naar de kredietwaardigheid en betalingsgedrag van de Klant;

c. In het kader van specificatie van de facturen, tenzij met de Klant iets anders is overeengekomen;

d. Ten behoeve van het uitbesteden van werkzaamheden van BuurtVereniging Hulst – Skandia, waaronder begrepen het opnemen van contact met haar Klanten;

e. In bepaalde gevallen aan leveranciers die BuurtVereniging Hulst – Skandia voorzien van geavanceerde diensten in opdracht van Klant.

f. In geval BuurtVereniging Hulst – Skandia daartoe krachtens wettelijke voorschriften of beslissing van een rechts- of overheidsorgaan verplicht of bevoegd is, waaronder in ieder geval begrepen in geval de verstrekking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van BuurtVereniging Hulst – Skandia of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

10.6 BuurtVereniging Hulst – Skandia maakt ten behoeve van haar dienstverlening en voor het gemak van de Klant gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van de Klant geplaatst wordt door de server van een webpagina. Cookies worden op een unieke manier aan de Klant toegekend en kunnen alleen gelezen worden door de server die de cookie geplaatst heeft. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als de Klant er echter voor kiest om zijn browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, dan zal de Klant geen gebruik kunnen maken van de diensten van BuurtVereniging Hulst – Skandia.

10.7 BuurtVereniging Hulst – Skandia spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 BuurtVereniging Hulst – Skandia is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

11.2 Behoudens opzet of grove nalatigheid is BuurtVereniging Hulst – Skandia slechts als volgt aansprakelijk voor directe schade toerekenbaar aan het handelen of nalaten van BuurtVereniging Hulst – Skandia:

a) Voor gratis Diensten van BuurtVereniging Hulst – Skandia is de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal EUR 100,-

b) Voor betaalde Diensten van BuurtVereniging Hulst – Skandia, is de schadevergoeding nooit meer dan de werkelijk kosten die door Klant zijn betaald in het jaar waarin de gebeurtenis, waarop de aansprakelijkheid van BuurtVereniging Hulst – Skandia berust, heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Indien één van beide partijen een verplichting krachtens deze Overeenkomst niet kan nakomen vanwege een niet toerekenbare tekortkoming (hierna: een “overmachtsituatie”), kan de andere partij deze partij niet aansprakelijk houden voor deze niet nakoming.

12.2 Er is sprake van een overmachtsituatie indien een tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van een partij en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden die een overmachtsituatie kunnen opleveren zijn onder andere: arbeidsgeschillen, stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en handelen of nalaten van leveranciers, waaronder maar niet beperkt tot een handeling of nalaten van telecommunicatieleveranciers of registrator van webadressen. Faillissement, surseance en betalingsonmacht zijn geen omstandigheden die een overmachtsituatie opleveren.

12.3 De verplichtingen van partijen zullen worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan dertig dagen, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding, na schriftelijke mededeling van deze beslissing.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 BuurtVereniging Hulst – Skandia heeft het recht om de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De rechten die voor de Klant uit deze Overeenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar. De Klant geeft, indien hij geen Consument is, hierbij toestemming om de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechtsverhouding over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten van BuurtVereniging Hulst – Skandia heeft overgenomen.

13.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant. Indien de Klant bij deze Overeenkomst echter handelt als Consument dan kunnen eventuele geschillen ook worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van deze Consument.

Contact

www.bvhsgeldrop.nl/contact/

Deel deze pagina: